האתר מופעל על ידי דוק מוביס, ע.מ 023074339

דוק מוביס מכבדת את פרטיותך ולכן מחויבת להגן עליה. דוק מוביס יצרה הצהרה זו בעניין פרטיות מקוונת, על מנת שתהיו מודעים למדיניות ולשיטות של דוק מוביס בתחום הפרטיות, ולבחירה שלכם לגבי אופן איסוף המידע אודותיך והשימוש בו.
הצהרת פרטיות זאת חלה על כל אתרי האינטרנט והמתחמים שבבעלות דוק מוביס או המופעלים על ידה.
בין האתרים המופעלים על ידי דוק מוביס נמצאים שמו המיתחם: library-films.com, jvod.org, jflix.net, movie-discovery.com, dlibrary.tv וכן תתי שמות מיתחם (sub-domains) של אתרים אלה או אחרים שיווצרו בעתיד. 

כללי
ההצהרה מנוסחת בלשון זכר, בהגדרתו כנושא פנייה סתמי (פליאונסטי) ומתייחסת לכל מגדר שהוא. 
על הצהרה זאת ועל האתר יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בהצהרה או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו. דוק מוביס מנהלת את האתר ממשרדיה בישראל. דוק מוביס אינה אחראית למקרה שנעשה שימוש באתר ממדינה אחרת, שאינה נותנת תוקף להצהרה זאת.

סוג המידע שאנו אוספים
הצהרת פרטיות זאת חלה על מידע אישי ומידע לא אישי, שיוסברו להלן:

מידע אישי
מידע אישי הוא מידע הקשור בזהותך. דוק מוביס עושה מאמץ מכוון ויזום על מנת לדעת עליך את המינימום הנדרש. אין צורך לספק יותר מכתובת דוא”ל על מנת להשתמש באתר. אם תבחר בכך, תוכל לספק לנו, באופן יזום ומרצונך, גם מספר טלפון נייד לצורך קבלת קוד כניסה. יובהר ויודגש כי זו אינה חובה וניתן לעשות שימוש באתר ללא אספקת מספר זה. 
אם תבחר לספק לנו מידע אישי, הוא ישמש אך ורק לצורך הקשר של דוק מוביס איתך ובעיקר לצורך קבלת תמיכה. כך למשל, ניתן בצ’אט התמיכה לציין שם בדוי או שם בראשי תיבות. השם אינו מעובד לצורך בניית פרופיל אישי.

דוק מוביס לא תעשה כל שימוש מסחרי במידע הנאסף ממך ולא תעביר את המידע לאף גוף שלישי, זולת הנהלת הספרייה, תחתיה מנוהל ומופעל אתר סרטים זה.
מטרת איסוף המידע האישי הינה לאפשר לך גישה לחלקים באתר שהגישה אליהם מוגבלת לבעלי חשבונות משתמש ומנוי פעילים.

יובהר, כי אותו מידע מינימלי הנמצא ברשות דוק מוביס, הינו בלתי משויך ובלתי אישי, כלומר איננו, באופן מודע כאמור, עושים כל פעולת אינטגרציה בין נתונים, שתאפשר  לנו לדעת באיזה משתמש מדובר, מהו מגדרו, היכן הוא או היא מתגוררים, מהם תחביביו או הרגלי הצפייה שלו, מהו גילו, מהי הכנסתו המשוערת, מהי רמת השכלתו וכדומה. מאומה מכל אלה, שכן המידע שאנחנו אוספים הינו מינימלי ומבודד ואיננו פועלים לבניית פרופיל משתמש אישי על ידי חילוץ תובנות מנתונים אלה. 

מידע לא אישי
מידע לא אישי הוא מידע אודות שימוש והפעלת שירות שאינו מקושר לזהותך. דוק מוביס אוספת ומנתחת מידע לא אישי על מנת להעריך את האופן שבו המבקרים משתמשים באתר .
המידע הלא אישי שאנו אוספים עשוי לכלול את הדפים בהם ביקרת באתרי דוק מוביס , כתובות URL ייחודיות בהן ביקרת באתר, סוג הדפדפן שלך וכתובת ה-IP שלך. רוב המידע הלא אישי נאסף באמצעות קבצי cookie ("עוגיות") או טכנולוגיות ניתוח אחרות. 

שיתוף נתונים
לעיתים תעסיק דוק מוביס חברות צדדים שלישיים באספקת שירותים של עדכון האתר ואבטחתו. במקרים כאלה, נספק לאותן חברות את המידע הדרוש להן לאספקת השירותים ונאסור עליהן להשתמש במידע זה לכל מטרה אחרת.
למען הסר ספק, נבהיר כי גם אילו אותו צד שלישי החליט להשתמש במידע זה, בניגוד לאותו איסור, התועלת שתופק ממנו היא אפסית. אנא ראו עוד על כך בהמשך, תחת ראש הפרק "המידע אודותיך וצדדים שלישיים”. 

קישור לאתרים של צדדים שלישיים
לנוחיותך, עשויים אתרי דוק מוביס לספק קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, כמו למשל – קישור לאתר ויקיפדיה, בו קיימת הרחבה של מידע לגבי הסרט הנצפה. אם תיגש לקישורים אלה, תעזוב את אתר  הסרטים. איננו מאשרים אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים או יוצרים מצגים כלשהם לגביהם. המידע האישי שאתה בוחר למסור לצדדים שלישיים בלתי קשורים לדוק מוביס אינו מכוסה על-ידי הצהרת הפרטיות של דוק מוביס. מומלץ לבדוק את מדיניות הגנת הפרטיות של כל צד שלישי לפני מסירת מידע אישי שלך. 

הגנה על מידע אישי של ילדים
האתר מיועד בחלקו לציבור הרחב ובחלקו למשתמשים אשר קיבלו חשבון משתמש. דוק מוביס אינה אוספת במודע מידע אישי מילדים.

אופן השימוש במידע שלך
דוק מוביס עושה שימוש במידע האישי שלך על מנת לספק לך שירותים ועל מנת להבין טוב יותר את צרכיך ואת תחומי העניין שלך. אנו נשתמש במידע אודותיך על מנת להפנות אליך מידע רלבנטי, לענות על שאלות, ולעדכן אותך בדבר שירותים. מידע לא אישי נאסף לצורכי דיווח אודות השימוש באתר דוק מוביס , ביצועי האתר ויעילותו. מידע זה משמש לשיפור האתר ותוכנו.

עם מי נחלוק את המידע שלך
דוק מוביס לא תמכור את המידע האישי שלך, לא תשכירו ולא תחכירו לאחרים. דוק מוביס לא תחלוק את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים למעט כאמור לעיל, אלא במענה לפניותיך, או אם דוק מוביס תחוייב לגלות מידע אישי על-פי דין או צו של בית משפט.
במקרה של מיזוג או שינוי מבנה של דוק מוביס או פעילותה, עשוי המידע האישי שלך לעבור לגוף הממוזג או הרוכש. היה ויתרחשו מיזוג או רכישה כאמור, תעשה דוק מוביס כל מאמץ סביר על מנת להודיע לך במקרה שתחלוק עם הישות המתמזגת או הרוכשת את המידע האישי שלך, כולו או חלקו, על מנת שתוכל להמשיך לשרתך.

המידע אודותיך וצדדים שלישיים
שירותים מסוימים של דוק מוביס קשורים לשירותים של צדדים שלישיים בלתי קשורים, כגון חברות שרתים. לא נחלוק את המידע האישי שלך עם אותם צדדים שלישיים והמידע המועבר אליהם הוא לצורך תפקוד האתר בלבד. צדדים שלישיים כאלה יכולים להיות חברת שרתים, שרת דואר אלקטרוני ושרת לשליחת מסרונים. נציין שוב, כי המידע המועבר לאותם גופים הינו בלתי משויך ובלתי אישי, כלומר אין לצד השלישי כל דרך לדעת במי מדובר, מהו מגדרו, היכן הוא או היא מתגוררים, הם תחביביו או הרגלי הצפייה שלו, מהו גילו, מהי הכנסתו המשוערת, מהי רמת השכלתו וכדומה. מאומה מכל אלה, שכן המידע שאנחנו אוספים הינו מינימלי ומבודד ואינו מאפשר אינטגרציה בין פרמטרים שונים לצורך יצירת תובנות המאפשרות בניית פרופיל משתמש אישי. 

הגישה למידע אודותיך ודיוקו
דוק מוביס שואפת לשמירה על דיוקו של המידע האישי שלך. אנו נספק לך גישה למידע שלך, ובין היתר נעשה מאמץ סביר לספק לך גישה מקוונת ואפשרות לשנות את המידע שלך בהגדרות הפרופיל האישי באתר. על מנת להגן על פרטיותך, אנו גם ננקוט צעדים סבירים לאימות זהותך, על ידי סיסמה וזיהוי משתמש, לפני שתינתן לך גישה למידע שלך.

אבטחת המידע האישי
דוק מוביס מחוייבת לאבטחת המידע שהנך מספק לה ולשם כך נקבעו על ידה נוהלים לאבטחת מידע. דוק מוביס משתמשת בטכנולוגיות ובנוהלים שונים לאבטחת המידע האישי שלך מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים. כל התקשורת בינםן ובים אתרי זוק מוביס כמו גם בין שרתי דוק מוביס לצדדים שלישיים הינה מאובטחת באמצעות SSL.

שינויים בהצהרה זאת
יתכנו עדכונים להצהרת דוק מוביס בעניין פרטיות מקוונת. עדכונים יפורסמו באתר כעדכון למסמך זה בו נעדכן את תאריך העדכון האחרון המופיע בראש מסמך זה, כך שבכל עת תדע מהם התנאים העדכניים. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את ההצהרה המעודכנת, שכן היא המחייבת ממועד העדכון ואילך.

צרו קשר
אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, אנא שלח/י אותן לכתובת הבאה:
support@filmdiy.co.il

loader